Historiek

Begin jaren ’70 kwamen regelmatig enkele christenen uit Zaventem bij elkaar voor een Bijbelstudie. Het initiatief ging uit van enkele medewerkers van Operatie Mobilisatie (OM). Deze doordeweekse Bijbelstudies vonden plaats bij dhr. Kees Rosies, de toenmalige leider van OM. De Bijbelstudiegroep was niet afhankelijk van OM of één of andere Evangelische Gemeente. Enkele deelnemers waren wel betrokken bij het werk van OM, anderen waren lid van een Evangelische Gemeente (o.a. de “Bethelkerk” van Schaarbeek). En reeds vanaf die tijd werd regelmatig gebeden door de groep, met het verlangen een gemeente te zien ontstaan in Zaventem.

Eind jaren ’70 werd in de gemeente Schaarbeek besloten om gemeentekringen op te starten daar waar de mensen van de gemeente woonden. Enkele gezinnen nu, van de gemeente Schaarbeek, woonden in Zaventem en daarom werd door de kerkenraad besloten om ook in Zaventem een kring te beginnen. Het doel van deze kringen was dat ze functioneerden als een soort wijkgemeente met als belangrijkste opdrachten: Bijbelstudie, sociaal dienstbetoon, onderlinge hulp, evangelisatie. En men had in de gemeente Schaarbeek de VISIE dat als de Heer een kring zou doen uitgroeien naar geestelijke volwassenheid en rijpheid er mogelijkheid zou zijn om op die plaats een gemeente op te starten.

In oktober 1982 kwamen WTopsilly en Sue Tops vanuit Amerika naar Zaventem. Willy vond een huis in Zaventem en werd lid van de gemeente Schaarbeek. Enige tijd later werd Willy kringleider in Zaventem. De groep bestond inmiddels uit zo een 20-tal mensen. Via allerlei acties zoals het openen van een koffiebar, concerten, film, folders, evangelisatieactie door een BEZ-team, werd in Zaventem geëvangeliseerd en gezaaid. Het verlangen van de groep om een plaatselijke gemeente op te starten bleef verder groeien. Toen kwam alles in een stroomversnelling op de ledenvergadering van de gemeente Schaarbeek in januari 1986. De kerkenraad steunde het verlangen om in Zaventem een gemeente te starten.

Er volgden allerlei gesprekken en Willy en Sue Tops werden bereid gevonden om de leiding te nemen van de toekomstige gemeente Zaventem. Bij wijze van proef kwamen we eerst één keer per maand op zondagnamiddag bij elkaar in een zaaltje van het CC Zaventem. En zo groeide de kleine groep uit tot een echte gemeente. In april 1988 namen we definitief afscheid van de gemeente te Schaarbeek. In een feestelijke dienst op zondag 24 april 1988 in de polyvalente zaal van het KA Zaventem werden Willy en Sue Tops ingezegend als eerste voorgangersechtpaar van de EGZ. Samen met een oudste, Erwin Declerck en twee diakenen Etienne Allemeersch en Peter Blommaert.

We kwamen samen in enkele klaslokalen van het Koninklijk Atheneum en zijn gestart met zo’n 25 volwassenen en een 20-tal kinderen, wat bewijst dat de jonge gemeente nogal wat jonge gezinnen telde. Voor de kinderen werd een crèche en Zondagsschool opgericht. Eind 1994 hebben we wegens gebrek aan ruimte de school verlaten en maken sedert dan dankbaar gebruik van de conferentiezaal in het OM gebouw.

De Evangelische Gemeente Zaventem (EGZ) is dus in 1988 opgestart als een dochtergemeente van de “Bethelkerk” te Schaarbeek en stond onder de leiding van Willy en Sue Tops. Toen Willy en Sue de EGZ verlieten in 1995 waren er zo een 60-tal mensen Spaargarendie trouw de samenkomsten bijwoonden. Met de komst van een nieuw voorgangersechtpaar, Herman en Adrie Spaargaren, werd wat meer structuur in de gemeente gebracht en deze tendens wordt verder gezet door de oudstenraad, waarbij het voorgangerschap werd verdeeld tussen Jan Gillisjans (predikant) en Theo Menheere (voorzitter beheerraad). Andere oudsten waren toen Jan Wisse en Al Meyer.

 

In 2010 is deze structuur enigszins aangepast bij het afscheid van Theo Menheere als oudste. Inmiddels was Peter Hartman reeds als oudste aan het team toegevoegd en is er voor gekozen de beheerraad om te zetten in een meer autonoom functionerende leidersraad waarin eveneens de coördinatieraad werd geïntegreerd. Martin Hartzema is op dat moment aangesteld als voorzitter van de leidersraad.

Ondertussen groeide de EGZ gestadig en er zijn nu ongeveer 150 bezoekers, kinderen inbegrepen. Maar laten we vooral niet vergeten, het is de Heer die mensen toevoegt aan Zijn Gemeente.

church groups 

Genesis 1:1

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

 

Romeinen 3:23

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.

Johannes 3:16a

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,

Johannes 3:16b

opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

EvangelieStap1

EvangelieStap2

EvangelieStap3

EvangelieStap4

Zaventem, België

Ouagadougou, Burkina Faso

Cochabamba, Bolivia

Sydney, Australie